Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

Általános rendelkezések:

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: AVAKASZT) a LÍRA-94 Kft. (6500 Baja, Déri Frigyes sétány 13. II/1.; cégjegyzékszáma: 03-09-103184; képviseli: Vő András Attila tulajdonos, ügyvezető e-mail cím: líra94@líra94.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.lira94.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) természetes személy felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen AVAKASZT-ban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó valamennyi adatkezelése során a jelen AVAKASZT alapján jár el.

A szabályzat célja:

Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2. Felhasználók köre:

A Felhasználó a Weboldalon kérhet az Adatkezelőtől elektronikus megkeresést. Adatok megadása szükséges az Ajánlatkérés űrlapon. A megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat. A Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen AVAKASZT rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó a Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a

Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

3. Saját üzletszerzés

A Felhasználók jelen AVAKASZT elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges a Weboldalon vagy a jelen AVAKASZT-ban feltüntetett elérhetőségeken. Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldhet ki a Felhasználóknak, melyekben a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról ad hírt. Azok a Felhasználók, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják e tájékoztató szolgáltatást a jelen AVAKASZT-ban feltüntetett e-mail címen.

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen AVAKASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít.

4.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Info tv. rendelkezéseit.

4.2. A Felhasználó mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

4.3. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok: Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

– Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.

– Felhasználó által megadott e-mail címe.

– Felhasználó közvetlen telefonszáma

– Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, cégnév, foglalkozás, beosztás) és egyéb adat.

– A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen AVAKASZT az irányadó.

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a megadott adatok kezelése tekintetében jelen AVAKASZT előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által hasznosnak, fontosnak ítélt információk megadása. Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

5.3. A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére.

5.4. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja.

5.5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta/regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó/Ügyfél által e-mailban kötelezően megadott adatok kezelése az un. regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a Felhasználó/ Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az Felhasználó /Ügyfél jogai

8.1. A Felhasználó /Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

8.2. Az Adatkezelő az Felhasználó /Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

8.3. A Felhasználó /Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül.

8.4. A Felhasználó/ Ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő/Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Felhasználó/ Ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. )

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.

Baja, 2018. május 22.